• หน้าแรก

  • Blog

  • การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

  • หน้าแรก

  • Blog

  • การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF ดังนี้
1. ให้ผู้ที่ใช้งานไมโครโฟนไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ 794-806 MHz ต้องดำเนินการปรับจูนความถี่ปรับให้เป็น 803-806 MHz ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยเมื่อดำเนินการปรับจูนความถี่แล้วจะสามารถใช้งานได้ต่อไป และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ไมโครโฟนไร้สายที่ไม่ได้ดำเนินการปรับจูน ความถี่ให้เป็น 803-806 MHz จะไม่สามารถใช้งานได้
2. กำหนดให้เริ่มใช้งานไมโครโฟนไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
หมายเหตุ กรณีไมโครโฟนไร้สายที่ไม่ได้ใช้คลื่นความถี่ย่าน UHF เช่น ย่านความถี่ VHF (88-108 MHz และ 165-210 MHz) ย่านความถี่ 2.4 GHz หรือย่านความถี่ 5 GHz จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://tunemic.nbtc.go.th/index.html เกี่ยวกับ
- แนวทางการสังเกตและปรับจูนความถี่
- ไมโครโฟนไร้สายที่ต้องปรับจูนความถี่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์